Savjetovanje: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA GRADA VARAŽDINA I ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU UVJETA I MJESTA PRODAJE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

U razdoblju od 27. listopada do 27. studenog 2020. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina, a od 28. listopada do 28. studenog 2020. godine savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina.

S obzirom na to da je Odlukom o gradskim porezima Grada Varaždina između ostalog reguliran i porez na korištenje javnih površina, a zahtjevi za korištenje javne površine radi izvođenja radova na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi su sve češći, smatramo da je potrebno regulirati naplatu korištenja javne površine u takve svrhe.

Dopunom Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina određuju se nove lokacije na kojima se može putem javnog natječaja dati na korištenje javna površina za postavu kioska za prodaju robe izvan prodavaonica.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s nacrtima ovih Odluka radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno radi prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sami Nacrti odluka te razlozi donošenja ovih izmjena nalaze se na web stranicama Grada Varaždina (https://varazdin.hr/savjetovanje-s-javnoscu-2020-godini/) pod točkama 20 i 21.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 27. studenog 2020. godine (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina) te zaključno do 28. studenog 2020. godine (Odluka o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina) na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina“ odnosno „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina“ ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr, također putem ispunjenog obrasca.

leave a reply